Kiara Smithee

photo thumbnail

photo thumbnail

photo thumbnail

photo thumbnail

photo thumbnail

The Ride into Sabang

photo thumbnail

Monkey on the Trail

photo thumbnail

Monkey on the Trail

photo thumbnail

West Sumatra

photo thumbnail

Water Caves, Banda Aceh

photo thumbnail

The Daily Catch

photo thumbnail

The Daily Catch

photo thumbnail

Water Caves in Banda Aceh

photo thumbnail

photo thumbnail

photo thumbnail

Snorkeling with the Locals

photo thumbnail

The Ride Into Sumatra